คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่...

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตให้มากขึ้น

 

International House Bangkok มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

  • ทุกคอร์สสอนโดยผู้สอนมืออาชีพ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็น Native Speaker 100%
  • จำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการสอน และติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียนให้ได้ผลมากที่สุด
  • ราคารวมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
  • เนื้อหาของบทเรียนภาษาอังกฤษเน้น ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสร้างความมั่นใจในการกล้าใช้ภาษาให้กับผู้เรียน
  • รายงานผลการเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้สอน
  • ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบคอร์ส

International House Bangkok ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่: