คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่...

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพชีวิตของท่าน

International House Bangkok มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง

  • ทุกคอร์สสอนโดยผู้สอนมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติครบถ้วน และเป็น Native Speaker 100%
  • ขนาดของห้องเรียนไม่เกิน 12 คน ต่อห้อง เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสามารถติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียนให้ได้ผลมากที่สุด
  • ราคาค่าเรียนรวมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
  • เนื้อหาของบทเรียนภาษาอังกฤษเน้น ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างความกล้า ความมั่นใจในการใช้ภาษาให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • รายงานผลการเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้สอน
  • ผู้เรียนจะได้ใบประเมิณผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบคอร์ส

International House Bangkok ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่: