Slide background

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เตรียมความพร้อมให้ลู...

เตรียมความพร้อมให้ลูกของคุณ!

 

รู้หรือไม่? พัฒนาการด้านภาษาของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงวัยเด็กตั้งแต่ 5 ขวบเป็นต้นไป เพราะสมองของเด็กในช่วงอายุนั้นจะเรียนรู้คำศัพท์ และบทนสทนาต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ดังนั้น ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการใช้ภาษาให้กับเด็กๆ เขาก็จะเรียนรู้ได้รวดเร็ว และใช้ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียว

International House Bangkok (IH) ใช้หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge Young Learners ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับลูกๆ ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษา เรียนรู้ความถูกต้อง และความแม่นยำ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความมั่นใจมากขึ้น พร้อมกับรายงานผลการเรียนให้ทราบตลอดทั้งหลักสูตรของการเรียน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ IH Bangkok จะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

English Journey Primary สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

 

หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ การแต่งประโยค และการใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้เป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันทีในชีวิตประจำวัน โดยในหลักสูตร Primary เราจะแบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

 • Non-Readers : เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งของรอบตัว การพูดออกเสียง และการฝึกเขียนตัวอักษร
 • Pre-Readers : เรียนรู้วิธีการอ่าน-เขียน และฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานต่างๆ
 • Very Young Learners : เรียนรู้วิธีการออกเสียงหลากหลายรูปแบบ และสร้างบทสนทนากับผู้อื่นได้
 • Young Learners : เรียนรู้ทักษะการสร้างประโยคเบื้องต้นเพื่อให้พูดคุยกับผู้อื่นด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 • Pre A1 Starters : เรียนรู้การแสดงความต้องการเบื้องต้น การแสดงอารมณ์ ประโยคคำสั่ง พร้อมทั้งการอ่านเขียนประโยคง่ายๆ ได้
 • A1 Movers : เรียนรู้การพูดคุยในบทสนทนาพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจความหมาย คำสั่ง หรือข้อมูลบนป้ายต่างๆ ได้ สามารถเติมคำในประโยคให้มีความหมายครบถ้วน และอ่านเขียนประโยคพื้นฐานที่จำเป็นให้แม่นมากยิ่งขึ้น
 • A2 Flyers : หากเรียนถึงระดับนี้แล้ว เด็กๆ สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ที่คุ้นเคย สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ สามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้น ทั้งการพูดและการอ่านได้ดี เข้าใจความหมายของป้าย/คำสั่งต่างๆ และสามารถใช้วลี หรือประโยคเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆ ในบทสนทนาได้

English Journey Secondary สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป

 

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นสำหรับเด็กโต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกระดับ เข้าใจประโยคที่ซับซ้อน และบทความที่ใช้ภาษาเป็นทางการมากขึ้น โดยในหลักสูตร Secondary เราแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • Elementary : ผู้เรียนสามารถอ่านเรื่องสั้นอย่างนิทานได้ มีความรู้ความเข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานมากขึ้น และสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 • Pre-Intermediate : เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาที่ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป สามารถเข้าใจรูปแบบของประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง วลีต่างๆ และสามารถสร้างประโยคที่สื่อความต้องการ และความคิดเห็นของตนเองได้ พูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างลื่นไหล และเขียนข้อความสั้น รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มได้
 • Intermediate : ผู้เรียนสามารถอ่านตำราเรียนขั้นพื้นฐาน และบทความเบื้องต้น สามารถเขียนอีเมลหรือจดหมายตามหัวข้อได้ เข้าใจข้อความประกาศ คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ และมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น
 • Upper Intermediate : เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งหมดทุกรูปแบบในทุกสถานการณ์ ผู้เรียนสามารถจับใจความ และเข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือนวนิยาย เป็นต้น เพิ่มทักษะในการเขียนทั้ง อีเมล, จดหมาย, เรียงความ และเรื่องสั้น ทักษะในการพูดที่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ประเด็น สามารถแสดงความเห็น หรือเสนอข้อโต้แย้งได้ตามต้องการ

 

ครูผู้สอนระดับมาตรฐานสากล

 

นอกจากการวางแผนหลักสูตรการเรียนแล้ว เด็กจะเรียนรู้ได้ดีมากที่สุดก็ต้องมีผู้สอนที่เข้าใจหลักการสอน แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของเด็กด้วย ซึ่งครูผู้สอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ International House Bangkok เราการันตีด้วยประสบการณ์ และทักษะในการสอนเด็กโดยเฉพาะ มีการผสมผสานกิจกรรมความสนุกควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่สนุกสนานตลอดหลักสูตรการเรียน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับตัวน้องๆ เองด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ