Slide background

TOEFL

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL

คือการสอบแบบใด?

สอบ TOEFL หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า Test of English as a Foreign Language เป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่วัดทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันระดับสูง

ระดับของผู้สอบที่ควรทำได้?

ภาษาอังกฤษในระดับกลาง

รายละเอียดการสอบมีอะไรบ้าง?

  • การอ่าน: ประกอบด้วยข้อความแบบยาว 3-5 ข้อความและจะมีคำถามในแต่ละข้อความ ซึ่งมีเนื้อหาเชิงวิชาการที่อาจจะเคยพบเห็นทั่วไปตามหนังสือเรียนในระดับปริญญาตรี ด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับความคิดหลัก รายละเอียด การหาข้อสรุป การถอดความประโยค การแทรกประโยค คำศัพท์ และความคิดโดยรวม คำถามใหม่ๆเพื่อใช้ในการสอบแบบ iBT ต้องการให้ผู้เข้าสอบแสดงทักษะ การถอดความ การกรอกตาราง และการสรุปเนื้อเรื่องให้เสร็จสิ้น โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่มีอยู่แล้วนั้นอาจจะไม่ตรงกับกับคำตอบก็ได้
  • การฟัง: ประกอบด้วยข้อความแบบยาว 6 ข้อความและคำถามในแต่ละข้อความ เนื้อหาของ 2 ข้อความอาจเป็นบทสนทนาระหว่างนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและอีก 4 ข้อความเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยายทางวิชาการหรือการอภิปราย ในส่วนของคำถามส่วนมากจะเกี่ยวกับความคิดหลัก รายละเอียด การดำเนินเรื่อง ท่าทาง การหาข้อสรุป และองค์รวม
  • การพูด: แบ่งออกเป็น 6 ส่วน แบ่งเป็น 2 ส่วน และ 4 ส่วน ส่วนแรกผู้เข้าสอบ ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับมุมมองในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่วนนี้ประกอบด้วยการอ่าน การฟัง และการพูด ซึ่งต้องอ่านบทความ ฟังบทความ และพูดบรรยายว่าเนื้อหาของทั้งสองส่วนนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และส่วนของการฟัง ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทความที่มีความยาว สรุปเนื้อเรื่อง และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสามารถถ่ายทอดข้อมูล อธิบายแนวความคิด และปกป้องความคิดเห็นของคนเองได้อย่างชัดเจน อย่างแม่นยำ และเป็นรูปธรรม
  • การเขียน: ประกอบด้วย 2 ส่วน และอีก 1 ส่วน ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและฟังบทความเชิงวิชาการ จากนั้นจึงเขียนบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาของทั้งสองส่วนว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง ในส่วนที่ 2 ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนบรรยายเรียงความ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com