คอร์สเรียน SAT และ GED

สำหรับผู้เรียนที่สนใ...

สำหรับผู้เรียนที่สนใจการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา จะต้องมีการสอบ SAT Scholastic Assessment Test หรือสอบ GED General Equivalency Diploma ด้วยเงื่อนไขที่ผู้เรียน ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแต่ละวิชา รวมถึงการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

โรงเรียนและสถาบัน International House Bangkok เข้าใจถึงความสำคัญของการสอบ SAT และการสอบ GED โดยเฉพาะความท้าทายในการสอบ เพราะครูผู้สอนส่วนใหญ่ของ International House Bangkok ต่างเคยผ่านประสบการณ์จากการสอบตามแต่ละระดับชั้นต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น

International House Bangkok มีประวัติอันยาวนานในการช่วยเหลือผู้เรียนในการเตรียมตัวสอบ ด้วยสถิติผลการสอบผ่านในระดับที่สูงและน่าพอใจ ซึ่งเราสามารถเสนอหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ดังนี้:

  • หลักสูตรเร่งรัดในการเตรียมตัวสอบ
  • แนวข้อสอบและการทบทวนข้อสอบ
  • คอร์สเรียนแบบไม่เต็มเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการสอบในอนาคต

International House Bangkok สามารถนำเสนอคอร์สติวเข้ม หรือคอร์สเรียนแบบไม่เต็มเวลา คอร์สเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือคอร์สแบบเรียนเดี่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-168-7641 หรือ LINE : @ihbangkok เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทันที

GED – General Equivalency Diploma

คือการทดสอบแบบไหน?

การสอบ GED The General Equivalency Diploma เป็นการทดสอบมาตรฐานทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับมัธยมของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งสภาการศึกษาของอเมริกาเป็นผู้บริหารจัดการ สอบ GED ในจำนวนหลายครั้งต่อปี ซึ่งการสอบ GED จะสามารถทำการทดสอบได้ในหลายๆ รัฐ โดยมาตรฐานที่กำหนดให้เป็นแบบเดียวกันหมด เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมปลายของประเทศไทย

ผู้เรียนจะต้องได้คะแนน 60-65 % จากการสอบเพื่อที่จะผ่านการทดสอบ GED และต้องได้คะแนนอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา โดยในภาพรวมผู้เรียนจะต้องได้คะแนนมากกว่า 450 สำหรับคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด

ควรสอบได้ในระดับใด?

ปานกลางถึงค่อนข้างสูง

การสอบประกอบด้วยเนื้อหาด้านใดบ้าง

ขอบเขตการทดสอบ GED จำนวนข้อสอบ เวลาในการสอบ
วิทยาศาสตร์ 50 80 นาที
คณิตศาสตร์ 50 90 นาที
สังคมศึกษา 50 70 นาที
ภาษาศาสตร์ ส่วนที่ 1 50 75 นาที
ภาษาศาสตร์ ส่วนที่ 2 เรียงความ 1 ข้อ 45 นาที
ภาษาศาสตร์ การอ่าน 45 65 นาที
รวม 7 ชั่วโมง

การสอบจะช่วยผู้เรียนได้อย่างไร?

การสอบผ่าน ทำให้ได้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

จะเตรียมตัวในการทำข้อสอบได้อย่างไร?

สามารถทำแบบทดสอบ GED และเข้าร่วมหลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับ GED ที่ International House Bangkok

SAT – Scholastic Assessment Test

คือการทดสอบแบบไหน?

การสอบ SAT The Scholastic Assessment Test เป็นการทดสอบวัดระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาของนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือ High School คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดได้แก่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คณิตศาสตร์ และการเขียน โดยที่คะแนนจะอยู่ที่ 600-2400

ผู้เรียนจะต้องได้ระดับไหน

สูง

การสอบจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ขอบเขตการทดสอบ SAT เวลาในการสอบ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 70 นาที
คณิตศาสตร์ 70 นาที
การเขียน 60 นาที
ส่วนพิเศษ 25 นาที

 

การสอบจะช่วยได้อย่างไร?

การสอบผ่านจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และมหาวิทยาลัยในเมืองไทย

 

เตรียมตัวในการสอบอย่างไร?

International House Bangkok มีทั้งหลักสูตรแบบเร่งรัด และหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวในการสอบ SAT นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถฝึกฝนการทำแนวข้อสอบกับทางโรงเรียนเพื่อให้รู้ระดับการเรียนของผู้เรียนเอง