Slide background

CU-TEP และ TU-GET

การสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP และ TU-GET

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทักษะการฟัง อ่าน เเละเขียน เพื่อสอบวัดระดับผู้ที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

International House Bangkok กับประสบการณ์ด้านการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการสอบ CU-TEP และ TU-GET ทั้งนี้โรงเรียนสามารถนำเสนอ:

  • หลักสูตรเร่งรัดสำหรับสอบ
  • การฝึก และทบทวนทำข้อสอบ
  • ระยะเวลาการเรียนต่อสัปดาห์ที่ไม่มากอย่าง 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 นี้
  • หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรไม่เต็มเวลา หลักสูตรแบบกลุ่ม เรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มขนาดเล็ก

สามารถดูรายละเอียดของคอร์สที่ด้านล่าง เลือกเรียนแบบขั้นสูง หรืออาทิตย์ล่ะครั้ง แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และกลุ่มเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ info@ihbangkok.com

คือการทดสอบแบบไหน?

CU-TEP เป็นการสอบสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภาคหลักสูตรนานาชาติ

 

ระดับคะแนนที่ควรได้?

ปานกลาง – สูง

 

เนื้อหาของการสอบประกอบด้วยด้านใดบ้าง?

การอ่าน

อ่านบทความ 6-7 บทความ ตอบคำถามจากบทความ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการซึ่งส่วนใหญ่มาจากตำราเรียนทั่วๆไปของนักศึกษา การตอบคำถามในประเด็นหลักๆ รายละเอียดต่างๆ เนื้อหาที่อ้างอิงจากที่ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น ประโยคที่ใช้ซ้ำ การเติมคำในประโยค คำศัพท์ สามารถแสดงการใช้ไวยากรณ์ที่ตรงหลักของการใช้ สำหรับการตอบคำถามผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อหาจากข้อสอบเพื่อตอบคำถามจากโจทย์ แต่สามารถใช้คำตอบโดยการที่ผู้เข้าสอบมีความรู้เดิมอยู่แล้ว

 

การฟัง

ประกอบด้วยการฟังข้อความยาวๆ 15 ข้อความ และคำถามอีก 15 ข้อ และคำถามตามเนื้อหาจากข้อความ ซึ่งคำถามเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในประเด็นหลักๆ  หน้าที่การทำงาน  การแสดงความคิดเห็น การคาดเดา และองค์ประกอบรวมของเนื้อหา

 

การเขียน : การระบุข้อผิดพลาด

ประกอบด้วยการหาข้อผิดพลาดจากคำถาม 30 ข้อ ผู้เข้าสมัครจะได้รับคำถามเพื่อให้เลือกคำหรือประโยค จากตัวเลือก 4 ข้อ ที่ีทำให้ประโยคเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ โดยกรรมการตรวจสอบต้องการหาผู้เข้าสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน การใช้หลักไวยากรณ์เป็นอย่างดีได้ดีพอเท่าการใช้คำศัพท์

เนื้อหาของการสอบ สอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เวลาที่ใช้สอบโดยประมาณ
การอ่าน บทความ 7 ข้อ และคำถาม 90 ข้อ 70 นาที
การฟัง ข้อความอย่างสั้น 15 ข้อ ข้อความยาว 4 ข้อ และคำถาม 30 ข้อ 30 นาที
การเขียน : การระบุข้อผิดพลาด งาน 1 งาน และคำถาม 30 ข้อ 30 นาที

 

ช่วยในด้านใดได้บ้าง?

หลักสูตร CU-TEP คือคอร์สเรียนที่เน้นสำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาภาค หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะต้องสอบผ่านตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน ซึ่งต่างแตกต่างจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป สำหรับรายละเอียดต่างๆในการสอบเข้า วันเวลาสอบ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร สามารถเข้าชมได้ที่ เว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้โดยตรง

 

เตรียมตัวในการสอบอย่างไร?

ผู้เรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และต่ำกว่าระดับกลาง สามารถเข้ามาลองฝึกทำข้อสอบของ CU-TEP และฝึกทำความสอบได้ที่โรงเรียน International House Bangkok โดยได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้โดยตรง

ข้อสอบ เป็นแบบแนวไหน?

ออกโดยทางศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหมาะสำหรับใคร?

หลักสูตร TU-GET คือการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง สำหรับผู้สนใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

เนื้อหาในการสอบเกี่ยวกับทางด้านใด?

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่: ความสามารถในการเขียน คำศัพท์ และการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ความสามารถทางด้านการเขียน ตามหัวข้อในประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและการแก้ข้อผิดพลาด  ส่วนของคำศัพท์เป็นการตั้งคำถามสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อตอบให้ตรงคำพองหรือความหมายที่เหมือนกันจากช่องว่าง ซึ่งเป็นคำที่ยาว ส่วนของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ จะประกอบด้วยข้อความ 5 ข้อทีจะต้องอ่านตั้งแต่แรก แล้วจึงเลือกข้อที่ถูกจาก 4 ตัวเลือก ในส่วนของการอ่านและทำความเข้าใจจะต้องทำคะแนนสอบให้ได้มากกว่า 50% ของวิชารวมทั้งหมด

สถานที่สอบแล้วสอบบ่อยแค่ไหน?

หลักสูตร TU-GET  จำนวนการสอบอยู่ที่ 5 ครั้งต่อปี ขั้นตอนการสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบและเสร็จภายใน 2 เดือนก่อนสอบจริง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการยื่นสมัครและวันที่ีในการสอบ สามารถเข้าดูที่ เว็บไซด์ ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง

 

สามารถนำไปใช้ทำอะรได้บ้าง?

หลักสูตร TU-GET เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามคะแนนของการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามกับที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง

ข้อแนะนำที่ควรทำสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:

  • รู้ข้อกำหนดของตัวเองเป็นอย่างดี. ประเมินระดับทักษะทางภาษาอังกฤษกับโรงเรียน International House Bangkok เพื่อประสบผลสำเร็จ ร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนเพื่อออกแบบการเรียนให้ตรงตามความต้องการ
  • การเตรียมตัวคือสิ่งสำคัญ เผื่อเวลาสำหรับเรียนให้มาก มุ่งสู้เป้าหมาย และอย่าทิ้งสิ่งที่เตรียมตัวมาจนถึงนาทีสุดท้ายของการสอบ
  • พัฒนาทักษะการอ่าน – เรียนอย่างเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญและเป็นสิ่งชี้วัดในการสอบอ่าน
  • การอ่านไม่จำเป็นสำหรับแค่การเรียนเท่านั้น แต่ลองพยายามอ่านอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือในเวลาว่าง ให้รู้สึกสนุก โดยเลือกหัวข้อที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง