คอร์สเรียนติว CU-TEP และ TU-GET

การสอบวัดผลความรู้ภา...

การสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP และ TU-GET

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะที่ต่างก็มีระบบรูปแบบการทดสอบสอบวัดผลภาษาอังกฤษของตนเอง อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้สำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้สำหรับทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะ หรือภาควิชาที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

International House Bangkok เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการปูพื้นฐานด้านภาษา และเทคนิคในการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการสอบ CU-TEP และ TU-GET ทั้งนี้โรงเรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาการสอนได้ ดังนี้:

  • หลักสูตรเนื้อหาของบทเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยเฉพาะ
  • ฝึกฝนความเข้าใจ และทบทวนด้วยข้อสอบของปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ให้เห็นภาพในการทำข้อสอบมากขึ้น
  • ตารางเรียนต่อสัปดาห์ที่จัดให้พอดี เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาที่ด้านล่าง เลือกเรียนแบบเข้มข้น สัปดาห์ละครั้ง แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือกับเพื่อนแบบกลุ่มขนาดเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected]

คือการทดสอบแบบไหน?

การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน

 

ระดับคะแนนที่ควรได้?

ปานกลาง – สูง

 

เนื้อหาของการสอบประกอบด้วยด้านใดบ้าง?

การอ่าน

อ่านบทความ 6-7 บทความ ตอบคำถามจากบทความ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการซึ่งส่วนใหญ่มาจากตำราเรียนทั่วไปของนักศึกษา การตอบคำถามในประเด็นหลักๆ รายละเอียดต่างๆ เนื้อหาอ้างอิงจากที่ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น ประโยคที่ใช้ซ้ำ การเติมคำในประโยค คำศัพท์ สามารถแสดงการใช้ไวยากรณ์ที่ตรงตามหลัก สำหรับการตอบคำถามผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อหาจากข้อสอบเพื่อตอบคำถามจากโจทย์

 

การฟัง

ประกอบด้วยการฟังข้อความยาวๆ 15 ข้อความ และคำถามอีก 15 ข้อ และคำถามตามเนื้อหาจากข้อความ คำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในประเด็นหลักๆ รายละเอียดต่างๆ การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาขององค์ประกอบโดยรวม

 

การเขียน : การระบุข้อผิดพลาด

การหาข้อผิดพลาดจากคำถาม 30 ข้อ ผู้เข้าสมัครจะได้รับคำถามเพื่อให้เลือกคำหรือประโยค จากตัวเลือก 4 ข้อ โดยกรรมการจะมีเกณฑ์การตรวจข้อสอบสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ได้ดีพอๆ กับใช้คำศัพท์

เนื้อหาของการสอบ สอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เวลาที่ใช้สอบโดยประมาณ
การอ่าน บทความ 7 ข้อ และตอบคำถาม 90 ข้อ 70 นาที
การฟัง ข้อความอบสั้น 15 ข้อ ข้อความยาว 4 ข้อ และตอบคำถาม 30 ข้อ 30 นาที
การเขียน : การระบุข้อผิดพลาด ผลงาน 1 ชิ้น และตอบคำถาม 30 ข้อ 30 นาที

 

ช่วยในด้านใดได้บ้าง?

คอร์สเรียนที่เน้นสำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องสอบผ่านตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างแตกต่างจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป สำหรับรายละเอียดต่างๆในการสอบเข้า วันเวลาสอบ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซด์ทางการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เตรียมตัวในการสอบอย่างไร?

ผู้เรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และต่ำกว่าระดับกลาง สามารถเข้ามาลองฝึกทำข้อสอบของ CU-TEP และฝึกทำข้อสอบได้ที่โรงเรียน International House Bangkok โดยทางสถาบันได้เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้โดยตรง

คือการทดสอบแบบใด?

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

เหมาะสำหรับใคร?

ผู้สนใจสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาในการสอบเกี่ยวกับทางด้านใด?

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่: ความสามารถในการเขียน คำศัพท์ และการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ความสามารถในการเขียน ตามหัวข้อในประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและการแก้ข้อผิดพลาด  ส่วนของคำศัพท์ เป็นการตั้งคำถามสำหรับผู้เข้าสอบ ส่วนของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ จะประกอบด้วยข้อความ 5 ข้อที่จะต้องอ่านตั้งแต่แรก แล้วจึงเลือกข้อที่ถูกจาก 4 ตัวเลือก โดยจะต้องทำข้อสอบให้ได้มากกว่า 50% ของวิชารวมทั้งหมด

สถานที่สอบ และความถี่ในการจัดสอบ?

การสอบอยู่ที่ 5 ครั้งต่อปี ขั้นตอนการสมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครสอบก่อนสอบจริงภายใน 2 เดือน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอนการยื่นสมัครและวันที่ในการสอบ สามารถเข้าดูที่ เว็บไซด์ทางการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามคะแนนของการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามกับที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง

ข้อแนะนำที่ควรทำสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:

  • เข้าใจข้อกำหนดของตัวเอง ประเมินระดับทักษะทางภาษาอังกฤษกับโรงเรียน International House Bangkok เพื่อความสำเร็จ และร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอน เพื่อออกแบบการเรียนที่ตรงตามความต้องการ
  • การเตรียมตัวคือสิ่งสำคัญ การเผื่อเวลาสำหรับเรียน เพื่อมุ่งสู้เป้าหมาย และอย่าทิ้งสิ่งที่เตรียมตัวมาจนถึงนาทีสุดท้ายของการสอบ
  • พัฒนาทักษะการอ่าน เรียนอย่างเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญ และเป็นสิ่งชี้วัดในการสอบอ่าน
  • การอ่านไม่จำเป็นสำหรับแค่การเรียนเท่านั้น แต่ลองพยายามอ่านอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษในเวลาว่าง ให้รู้สึกสนุก โดยเลือกหัวข้อที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง