Slide background

CU-TEP และ TU-GET

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย CU-TEP และ TU-GET

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างก็มีมาตรฐานการสอบวัดระดับเป็นของตนเอง ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการผลการสอบวัดระดับเพื่อการศึกษาต่อในสาขาภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขาวิชา

โรงเรียน International House Bangkok มีประวัติที่ยาวนานทางด้านการบ่มเพาะนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการสอบวัดความรู้แบบ CU-TEP และ TU-GET ทั้งนี้โรงเรียนสามารถนำเสนอ:

  • หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการสอบ
  • การฝึกและทบทวนทำข้อสอบ
  • หลักสูตรไม่เต็มเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเองและ เตรียมตัวแต่เนิ่นๆในการเตรียมตัวสอบ

คลิกที่ลิ้งค์ CU-TEP หรือ TU-GET ด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียน International House Bangkok สามารถนำเสนอหลักสูตรทั้งหลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรไม่เต็มเวลา หลักสูตรแบบกลุ่ม

แบบขนาดเล็ก หรือแบบเรียนส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com

คือการทดสอบแบบไหน?

การสอบแบบ CU-TEP เป็นการสอบสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา แต่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภาคหลักสูตรนานาชาติ

 

ควรสอบได้ในระดับใด?

ปานกลางถึงค่อนข้างสูง

 

การสอบประกอบด้วยเนื้อหาด้านใดบ้าง?

การอ่่าน

ประกอบด้วยการอ่านบทความยาว 6-7 บทความ และคำถามตามเนื้อหาจากข้อความ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ ซึ่งส่วนใหญจะประกอบอยู่ในตำราเรียนของนักศึกษาทั่วๆไป ผู้เรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวหัวเรื่องหลักๆ รายละเอียดต่างๆ การแสดงความคิดเห็น ประโยคที่ใช้ซ้ำ การเติมคำในประโยค คำศัพท์ การใช้อย่างถูกต้อง ส่วนสำคัญในเนื้อหาที่ตรงตามประเด็น ประกอบกับความรู้เดิมที่อยู่ในเนื้อหาเดิมซึ่งไม่จำเป็นต้องตอบให้ถูกตามคำถาม

 

การฟัง

ประกอบด้วยการฟังข้อความยาวๆ 15 ข้อความ และคำถามอีก 15 ข้อ และคำถามตามเนื้อหาจากข้อความ ซึ่งคำถามเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในประเด็นหลักๆ  หน้าที่การทำงาน  การแสดงความคิดเห็น การคาดเดา และองค์ประกอบรวมของเนื้อหา

 

การเขียน : การระบุข้อผิดพลาด

ประกอบด้วยการหาข้อผิดพลาดจากคำถาม 30 ข้อ ผู้เข้าสมัครจะได้รับคำถามเพื่อให้เลือกคำหรือประโยค จากตัวเลือก 4 ข้อ ที่ีทำให้ประโยคเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ โดยกรรมการตรวจสอบต้องการหาผู้เข้าสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน การใช้หลักไวยากรณ์เป็นอย่างดีได้ดีพอเท่าการใช้คำศัพท์

เนื้อหาของการสอบ สอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเวลาที่ใช้สอบโดยประมาณ
การอ่านบทความ 7 ข้อ และคำถาม 90 ข้อ70 นาที
การฟังข้อความอย่างสั้น 15 ข้อ ข้อความยาว 4 ข้อ และคำถาม 30 ข้อ30 นาที
การเขียน : การระบุข้อผิดพลาดงาน 1 งาน และคำถาม 30 ข้อ30 นาที

 

ช่วยในด้านใดได้บ้าง?

หลักสูตร CU-TEP คือคอร์สเรียนที่เน้นสำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาภาค หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะต้องสอบผ่านตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน ซึ่งต่างแตกต่างจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป สำหรับรายละเอียดต่างๆในการสอบเข้า วันเวลาสอบ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร สามารถเข้าชมได้ที่ เว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้โดยตรง

 

เตรียมตัวในการสอบอย่างไร?

ผู้เรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และต่ำกว่าระดับกลาง สามารถเข้ามาลองฝึกทำข้อสอบของ CU-TEP และฝึกทำความสอบได้ที่โรงเรียน International House Bangkok โดยได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้โดยตรง

ข้อสอบ เป็นแบบแนวไหน?

ออกโดยทางศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหมาะสำหรับใคร?

หลักสูตร TU-GET คือการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง สำหรับผู้สนใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

เนื้อหาในการสอบเกี่ยวกับทางด้านใด?

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่: ความสามารถในการเขียน คำศัพท์ และการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ความสามารถทางด้านการเขียน ตามหัวข้อในประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและการแก้ข้อผิดพลาด  ส่วนของคำศัพท์เป็นการตั้งคำถามสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อตอบให้ตรงคำพองหรือความหมายที่เหมือนกันจากช่องว่าง ซึ่งเป็นคำที่ยาว ส่วนของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ จะประกอบด้วยข้อความ 5 ข้อทีจะต้องอ่านตั้งแต่แรก แล้วจึงเลือกข้อที่ถูกจาก 4 ตัวเลือก ในส่วนของการอ่านและทำความเข้าใจจะต้องทำคะแนนสอบให้ได้มากกว่า 50% ของวิชารวมทั้งหมด

สถานที่สอบแล้วสอบบ่อยแค่ไหน?

หลักสูตร TU-GET  จำนวนการสอบอยู่ที่ 5 ครั้งต่อปี ขั้นตอนการสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบและเสร็จภายใน 2 เดือนก่อนสอบจริง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการยื่นสมัครและวันที่ีในการสอบ สามารถเข้าดูที่ เว็บไซด์ ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง

 

สามารถนำไปใช้ทำอะรได้บ้าง?

หลักสูตร TU-GET เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามคะแนนของการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามกับที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง

ข้อแนะนำที่ควรทำสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:

  • รู้ข้อกำหนดของตัวเองเป็นอย่างดี. ประเมินระดับทักษะทางภาษาอังกฤษกับโรงเรียน International House Bangkok เพื่อประสบผลสำเร็จ ร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนเพื่อออกแบบการเรียนให้ตรงตามความต้องการ
  • การเตรียมตัวคือสิ่งสำคัญ เผื่อเวลาสำหรับเรียนให้มาก มุ่งสู้เป้าหมาย และอย่าทิ้งสิ่งที่เตรียมตัวมาจนถึงนาทีสุดท้ายของการสอบ
  • พัฒนาทักษะการอ่าน – เรียนอย่างเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญและเป็นสิ่งชี้วัดในการสอบอ่าน
  • การอ่านไม่จำเป็นสำหรับแค่การเรียนเท่านั้น แต่ลองพยายามอ่านอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือในเวลาว่าง ให้รู้สึกสนุก โดยเลือกหัวข้อที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง