Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในโลกทุกวันนี้, ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญที่จะประสบความสำเร็จและโอกาสของความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพจึงใช้หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ Cambridge ESOL Young Lerners เพื่อที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานของท่านได้อย่างมั่นใจ และมีรายงานสรุปผลการเรียนตลอดทั้งหลักสูตร

หลักสูตรของเราจึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักสูตรแรกเริ่ม หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง ซึ่งจะเริ่มต้นจากหลักสูตรแรกเริ่มไปจนถึงหลักสูตรระดับสูง เนื้อหาหลักจะมีดังต่อไปนี้:

  • ปรับระดับให้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
  • มีการวัดผลดารเรียนด้วยระบบการทดสอบมาตรฐานนานาชาติ เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนตลอดทั้งหลักสูตร

ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ ผู้สอนของเรามีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็กเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะให้ความรู้อยู่คู่กับบุตรหลานของท่านตลอดไป

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected]ม่เสียค่าใช้จ่าย