เตรียมสอบ BEC

ใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของ Cambridge ESOL: BEC

Cambridge Business English Certificate | Bangkok

หลักสูตร BEC (ใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับ ซึ่งประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับและใช้งานโดยหลาย บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันรวมถึงการสรรหาและการฝึกอบรมแบบ In-house นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรใช้เป็นเงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ใครเป็นผู้บริหารหลักสูตรใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ?

 • หลักสูตรใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ถูกบริหารโดย Cambridge ESOL

ฉันสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ที่ไหน?

 • หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้ที่สถานที่ๆได้รับการยอมรับจาก Cambridge ทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ ในแต่ละปีมีผู้เรียนหลักสูตรนี้มากกว่า 60,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก

โครงสร้างของหลักสูตรนี้เป็นอย่างไร?

 • หลักสูตร BEC แบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับคือ BEC เบื้องต้น, BEC ชั้นกลาง, และ BEC ระดับสูง ซึ่งระดับเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปกับสหภาพยุโรปทั่วไปสำหรับภาษา (Common European Framework for Languages) ในแต่ละระดับจะมีการทดสอบความรู้ทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ซ
  • การแยกแยะระดับบุคคล
  • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไปและกิจวัตรประจำวัน
  • ความบันเทิงของลูกค้าเวลาว่างของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
  • การเดินทางและการประชุม
  • การใช้โทรศัพท์
  • สุขภาพและความปลอดภัย
  • การซื้อและการขาย
  • โครงสร้าง บริษัท ระบบกระบวนการ
  • สินค้าและบริการ
  • ผลและความสำเร็จ
  • ปัญหาทางธุรกิจ