Slide background

TOEFL

การเตรียมตัวสอบ TOEFL

เป็นการสอบแบบใด?

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) คือการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่จะต้องวัดทักษะทั้ง  4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันระดับสูง

ระดับของฉันควรเป็นอย่างไร?

ภาษาอังกฤษระดับกลาง

การสอบมีอะไรบ้าง?

  • การอ่าน: ส่วนของการอ่านจะมีข้อความแบบยาว 3-5 ข้อความและจะมีคำถามในแต่ละข้อความ ข้อความแต่ละข้อความจะมีเนื้อหาไปในเชิงวิชาการซึ่งท่านอาจจะพบได้ทั่วไปในหนังสือเรียนระดับปริญญาตรี นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับความคิดหลัก รายละเอียด การหาข้อสรุป การถอดความประโยค การแทรกประโยค คำศัพท์ และความคิดโดยรวม คำถามรูปแบบใหม่ในการสอบแบบ iBT ต้องการให้ผู้เข้าสอบนั้นแสดงทักษะ การถอดความ กรอกตาราง และการสรุปเนื้อเรื่องให้เสร็จสิ้น โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่มีอยู่แล้วนั้นอาจจะไม่ตรงกับกับคำตอบก็ได้
  • การฟัง: ส่วนของการฟังจะมีข้อความแบบยาว 6 ข้อความและจะมีคำถามในแต่ละข้อความ เนื้อหาของ 2 ข้อความอาจเป็นบทสนทนาระหว่างนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและอีก 4 ข้อความจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยายทางวิชาการหรือการอภิปราย ในส่วนของคำถามในส่วนมากจะเกี่ยวกับความคิดหลัก รายละเอียด การดำเนินเรื่อง ท่าทาง การหาข้อสรุป และองค์รวม
  • การพูด: จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน เป็นส่วนแยกอิสระ 2 ส่วน และส่วนควบ 4 ส่วน ในส่วนของส่วนแยกอิสระผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับมุมมองในการใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนนี้จะประกอบไปทั้งการอ่าน การฟัง และการพูด คือจะต้องอ่านบทความ ฟังบทความ และพูดบรรยายว่าเนื้อหาของทั้งสองส่วนนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง และในส่วนของการฟัง ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทความที่มีความยาวและสรุปเนื้อเรื่องและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องสามารถถ่ายทอดข้อมูล อธิบายแนวความคิด และปกป้องความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างแม่นยำ และเป็นรูปธรรม
  • การเขียน: ส่วนของการเขียนจะประกอบดด้วยส่วนย่อย 2 ส่วน เป็นส่วนแยกอิสระ 1 ส่วน และส่วนควบ 1 ส่วนผู้เข้าสอบจะต้องอ่านฟังบทความเชิงวิชาการ จากนั้นจึงเขียนบรรยายว่าเนื้อหาของทั้งสองส่วนนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง และในส่วนอิสระ ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนบรรยายเรียงความ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected]โดยไม่มีค่าใช้จ่าย